Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1956 Macar Ayaklanmasının Akis Dergisinde Yansımaları
(Reflections Of 1956 Hungarian Uprising In Akis Journal )

Author : Eren Çetin    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 77-102


Summary
23 Ekim 1956 tarihinde başlayan Macar ayaklanması, Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu bloğunda yaşanan en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Macar halkının kötü ekonomik koşullara, SSCB ve baskıcı komünist Macar hükümetine karşı özgürlük ve demokratik bir yönetim isteğiyle ayaklanması, SSCB'nin ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmasına neden olmuştur. Macar ayaklanması ile aynı günlerde meydana gelen bir hadise de Süveyş krizi olmuştur. Devletler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu Şüveyş krizine odaklanmışken Macaristan'da meydana gelen olaylar Mısır'daki gelişmeler kadar gündemi meşgul etmemiştir. Akis dergisinde Macaristan'da meydana gelen olaylara geniş yer verilmiş; olaylar siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan ele alarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Batı bloğunun ve dünya kamuoyunun Macar ayaklanmasına yaklaşımı, Akis'in perspektifinden Türk kamuoyuna aktarılmıştır. Bu çalışmanın ana konusu 1956 Macar ayaklanmasının Akis dergisinde nasıl ele alındığıdır. Bu bağlamda ilk olarak Macar ayaklanmasının arkasındaki tarihsel nedenlere değinilmiş ve 1956 yılına kadar Macaristan'da giderek etkisini artıran komünist baskı rejimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Akis dergisinin Macar ayaklanmasını ele alış şeklini daha iyi anlamak adına derginin yapısı ve izlediği yayın politikası açıklanmıştır. Akis'in Macar ayaklanmasına yaklaşımı ve olayları hem Macarlar hem Doğu bloğu hem de Batı bloğu perspektifinden nasıl değerlendirdiği incelenmiştir. Buna ek olarak, Macar ayaklanmasını Türk kamuoyuna sunuş şekli analiz edilmiştir.

Keywords
Macaristan, Akis, Macar Ayaklanması, Sovyetler Birliği

Abstract
Hungarian uprising which started on October 23, 1956 was one of the most significant events in the Eastern Bloc during the Cold War period. The uprising of the Hungarian people against the USSR, oppressive communist Hungarian government and bad economic conditions with the desire to freedom and a democratic administration caused the bloody suppression of the uprising by the USSR. The Suez crisis was another event that occurred at the same days as the Hungarian uprising. While the states, United Nations and the international public opinion were focused on the Suez crisis, the events that took place in Hungary did not occupy the agenda as much as the events in Egypt. The events that took place in Hungary were given wide coverage in Akis journal and evaluated in terms of political, economic and social aspects. Approach of global public opinion and Western Bloc to the Hungarian uprising was conveyed to Turkish public opinion from the perspective of Akis. The main subject of this study is how the 1956 Hungarian uprising was handled in Akis journal. In this context, at first, historical reasons behind the Hungarian uprising were mentioned and information about communist oppression regime which has gradually increased its influence in Hungary until 1956 was given. In order to understand how Akis journal approached the Hungarian uprising, further details on the structure of the journal and its editorial policy were provided. The approach of Akis to the Hungarian uprising and evoluation of the incidents from the perpectives of Hungarians, the Eastern Bloc and the Western Bloc was explored. Furthermore, the way how the Hungarian uprising presented to the Turkish public was analysed.

Keywords
Hungary, Akis, Hungarian Uprising, Soviet Union

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri