Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMOKRASİ SÜRECİNDE TÜRKİYE 27 MAYIS’TAN 12 MART’A
(TURKEY İN THE PROCESS OF DEMOCRACY FROM 27 MAY TO 12 MARCH )

Author : TUĞÇE ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2017 GÜZ
Number : 6
Page : 91-116


Summary
1923 yılının Ekim ayında Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyet’inin demokrasi serüvenini incelemek istediğimizde şüphesiz ki kafamızı Osmanlı Devleti’ne çeviririz. Bir Ortaçağ İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti’nin geçirdiği modernleşme aşamaları Türkiye Cumhuriyetinin oluşum sürecinde önemli bir yere sahiptir. Fransız İhtilalinin getirisi olan Milliyetçilik akımıyla bir parçalanma sürecine giren Osmanlı parçalanmanın etkilerini hafife indirmek için tüm tebaanın eşitliğini savunan Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. Tanzimat Fermanı ile başlayan anayasallaşma süreci Osmanlı Devletinde yeni bir aydın kesimin doğmasına neden olmuş ve bu kesim Modern Türkiye’nin temellerini atmıştır. Türkiye Cumhuriyet’i, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren dönemin şartlarının bir getirisi olan bloklaşmanın içinde taraf olmaya zorlanmış ve seçtiği taraf doğrultusunda demokrasi serüvenini şekillendirmiştir. II. Dünya Savaşıyla birlikte Batı bloğunda yer alan Türkiye, Batı bloğunun getirisi olan çok partili hayatı benimsemiş ve bu doğrultuda hareket etmiştir. 1945 yılında çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti iktidarının ortaya çıkmasına neden olmuş ve daha sonra bu iktidarın bir darbe sonucu iktidardan düşürülmesi Türk Demokrasi tarihi açısından oldukça elim olmuştur. Kendinden sonraki süreci, siyasal dayanakları ve askerin Türk siyasal yaşamında konumunu belirleyen 1960 darbesi, 12 Mart muhtırasının gelişini hazırlamıştır. 27 Mayıs 1960-12 Mart 1972 arası dönem Türkiye’nin gelecek kuşağının ve parti anlayışının da şekillenmesine neden olmuş demokrasi tarihinde kendine önemli bir yer edinmiştir.

Keywords
Demokrasi, 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası.

Abstract
Founded in October of 1923 under the leadership of Mustafa Kemal Paşa I doubt that we turn our heads to the Ottoman Empire democracy we want to examine the adventure of the Republic of Turkey. A Medieval Empire, the Ottoman Empire, which had the modernization process has an important place in the formation process of the Republic of Turkey. He declared Tanzimat Fermanı which defended the equalization of all subjects in decreasing the effects of the fragmentation of the Ottomans who entered the process of fragmentation by the movement of Nationalism which is the result of the French Revolution. Constitutional process that began with the Tanzimat Edict led to the birth of a new intelligentsia in this part of the Ottoman Empire and laid the foundations of modern Turkey. Republic of Turkey, the establishment of a return period from the first years of the requirements to become a party Forced From within the blocs and parties have shaped the direction chosen by democratic adventure II. Located in the western block with World War, Turkey has adopted a multi-party life with the return of the Western bloc and has acted in this direction. In 1945, the multi-party movement led to the emergence of the Democratic Party power, which was later eliminated in the aftermath of a coup d'état in terms of the history of Turkish Democracy. The subsequent process, the political foundation and the 1960 coup that determined the position of the soldier in Turkish political life, prepared the development of the advent of 12 March. self has acquired an important place in the period from 27 May 1960-12 March 1972 led to the development of Turkey's democratic future generations and party concept

Keywords
Democracy, 27 May 1960 Coup, March 12, 1971 Memorandum.

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri