Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Tarih Araştırmalarına Işık Tutacak Bir Rapor: Türkiye’nin Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti
(Report to Keep Local History Investigations Light: Sanıtary and Socıal Geography of Turkey, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Provınce )

Author : necdet aysal    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 1-28


Summary
Yeni Türk Devleti’nin temellerini atan Birinci TBMM, daha ilk günden itibaren kendisini kurucu bir meclis olarak görmüş, yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım gerçekleştirmiştir. Meclis Hükümeti Sistemi’ni benimseyen TBMM’de “İcra Vekilleri Heyeti” adıyla bir hükümetin kurulmasını öngören kanun, 2 Mayıs 1920’de kabul edilmiştir. Bu kanun çerçevesinde 3 Mayıs 1920’de yapılan seçimlerle “Birinci İcra Vekilleri Heyeti” adıyla ilk Hükümet kurulmuştur. Bu Hükümet içerisinde yer alan "Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti Vekilliği’ne ise İstanbul Mebusu Doktor Adnan (Adıvar) Bey seçilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1921 yılında ülkenin nüfus ve ekonomik potansiyelini belirlemek, coğrafi, sosyal ve sağlık problemlerini yerinde tespit etmek amacıyla bir çalışma başlatmıştır. III. İcra Vekilleri Heyeti’nde Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekilliği yapan Dr. Refik Saydam ve Dr. Rıza Nur’un emirleriyle bütün ülkenin aynı metot dâhilinde araştırılması ve sonuçlarının yayımlanarak istifadeye sunulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 1922-1938 yılları arasında “Türkiye’nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası” adıyla toplam yirmi bir eser yayınlanmıştır. Anadolu vilayet ve sancaklarını sağlık, sosyal, ekonomik ve coğrafi açılardan tanıtan bu eserlerden birisi de Cebel-i Bereket (Osmaniye) vilayetidir. 1925 yılında Adana Türk Sözü Matbaasında Osmanlıca olarak basılan bu eser, vilayete ait coğrafi, iktisadi, sosyal, tarihsel ve yönetsel ön bilgileri içermektedir. Yeni Türk harflerine çevirisi yapılan eser, bu çalışmada sadeleştirilerek değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına ait yerel yazılı kaynakların azlığı dikkate alındığında adı geçen dönemin koşullarında hazırlanan ve Birinci elden otantik bilgiler içeren bu eserin, mevcut literatüre ve yerel tarih araştırmacılarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords
Cebel-i Bereket, Osmaniye, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, TBMM,

Abstract
The First Turkish Grand National Assembly, which laid the foundations of the new Turkish State, saw itself as a constituent assembly from the first day onwards and realized all the requirements of establishing a new state step by step. The law, which envisages the establishment of a government in the name of the “Executive Board of Executives” in Parliament, which adopted the Parliamentary Government System, was adopted on 2 May 1920. Within the framework of this law, the first Government was established with the elections held on May 3, 1920 under the name of "First Executive Board of Appeals". Adnan (Adıvar) Bey was elected as the Deputy of Ministry of Health and Deputy Minister of Ministry of Internal Affairs in Istanbul. In 1921, the Ministry of Health and Social Welfare initiated a study to determine the population and economic potential of the country and to identify geographical, social and health problems on the spot. III. He has been a member of the Executive Board of Veterans Affairs and has been a trustee in the Ministry of Internal Affairs. Refik Saydam and Dr. It was aimed to investigate the whole country under the same method with the orders of Riza Nur and publish the results of the investigation. Between the years 1922-1938 in this context, "Turkey's Sanitary and İctimai Geography" published under the title a total of twenty-one work. One of these works introducing Anatolian provinces and provinces from health, social, economic and geographical aspects is Cebel-i Bereket (Osmaniye) province. This work, which was published in Ottoman Turkish in 1927 in Adana Turk Sözü Printing House, contains the geographical, economic, social, historical and administrative preliminary information about the province. The work which has been translated into new Turkish letters has been simplified and evaluated in this study. Considering the scarcity of written sources local to the early years of the Republic of Turkey was prepared in the said period and the conditions of this work contains authentic information first hand, it is expected to contribute to the existing literature and local history researchers.

Keywords
Cebel-i Bereket, Osmaniye, Ministry of Health and the Ministry of Internal Affairs, TBMM

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri