Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK KÜLTÜRÜNDE KILICIN KUTSALLIĞI - NEDENLER VE ÖRNEKLER-
(The Sanctity of Sword In Turkish Culture -Reasons and Examples- )

Author : Kemal Akkurt    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 89-104


Summary
İslâmiyet öncesi dönemde Türklerde kılıcın kutsal görülmesinin kaynağı onun kutsal görülen demirden imal edilmesiydi. Kutsal görülen kılıç çeşitli dini ayinlerde kullanılmış ve bir ruh taşıdığına inanılmıştır. Bunlarla birlikte üzerine yemin edilebilecek bir nesne olarak görülmesi de onun kutsallığını gösteren önemli bir kültürel örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet’in kabulünden sonra da kılıca atfedilen bu kutsallık çeşitli örneklerde devam etmiştir. Kılıç üzerine ayet, dua, hadis yazma geleneği oluşması da kılıcın kutsallığının İslamileşmiş bir yansıması olarak karşımızdadır. Ayrıca menakıpnamelerde sıkça karşımıza ve Alp – Erenlere önemli bir dini şahsiyet tarafından verilip, onları güçlü kılan tahta kılıçlar mevcuttur. Bu kılıçlar menkıbevi anlatımlarda gazilerin ve dervişlerin en önemli kuvvet unsurlarından bir tanesidir. Kılıcın kültürümüzde kutsal görülmesinin bir karşılığı da klasik edebiyatımızdadır. Klasik edebiyatımızda “âyet-i seyf”, “du’â-yı seyf” terkipli yeni mazmunlar kullanılmıştır. Bunun yanında Hz. Peygamberin kılıçları ve Zülfikar başta olmak üzere bazı kılıçlar kutsal görülmüş ve kültürümüzde izler bırakmıştır.

Keywords
Kılıç, kutsal, şaman, demir, yemin

Abstract
The reason why Pre-Islamic Turks seen the sword as a sacred item, is that it is manufactured from iron. The sword, which is believed to having a soul and seen as a sacred item, used in various religious rituals. However, another cultural example which indicates sword's sanctity comes up as it has seen as an item worth for swearing on it. This imputed sanctity continued in various examples even after acceptance of Islam. An islamicized reflection of sword's sanctity comes up as engraving verse, prayer or hadith on sword become a tradition. Also there are many examples from menakipname literature where an important religious person gives a wooden sword to Gallant-Warriors which makes them strong. These swords are one of the most important element of force dedicated to dervishes and veterans in the menkabevic expressions. Another correspondence of sword seen as sacred in our culture is in the classical literature. In our classical literature, new implications used with combination of “sword verse” and “sword prayer”. Besides, especially Hz. Muhammed’s swords and Zulfikar seen as sacred items and left their marks on our culture. Sword has symbolic meanings of dominance, obedience, submission, power and might apart from these, but the purpose of this article is to analyze mentioned examples about sanctity of sword and examine roots of this sanctity in our culture.

Keywords
Sword, sacred, Shaman, iron, swear

Advanced Search


Announcements


Address :KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Telephone : Fax :
Email :editor@kousbad.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri